Paksa: MGA ISYUNG NAKAKAAPEKTO SA
ISIP AT UGALI NG PINOY
1. Magpulong ang anim na kasapi para
pumili ng isang lider, cameraman at
apat na mananaliksik.
Ang pipiliing cameraman ay kailangang
sanay kumuha ng video at marunong
mag-edit gamit ang alinmang
programa sa computer.
2. Sa sandaling mai-assigned ang lider,
sa pangunguna nito ay magbi-brain
storming ang grupo para umiisip at
pumili ng isyung tatalakayin (uusisain
ang problema at bibigyan ng
solusyon) sa pamamagitan ng
pag-iinterbyu.
3. Narito ang mungkahi ng ilang isyung
napapanahon at pinag-uusapan ng
publiko na nakakaapekto sa isip at
ugali ng Pinoy:
3.1 Sex education sa mga paaralan
3.2 Pagpapatupad ng diborsiyo sa
Pilipinas
3.3 Sanhi at lunas ng sakit na kanser
3.4 Sanhi at lunas ng mga
pangunahing sakit sa barangay
3.5 Pagdami ng special children
3.6 Pakikipag relasyon,
pakikipagtalik at pagbubuntis ng
maraming teenager
3.7 Ugnayan ng anak at magulang
3.8 Mga gurong kinagigiliwan at
kinayayamutan
3.9 Kalidad ng mga pagkain at
kainan sa loob at paligid ng
unibersidad
3.10 Sanhi ng kahirapang matuto ng
aralin ang mga estudyante.

3.11 Isyu ng pambu bully ng estudyante sa kapwa sa mga paaralan

3.12  Suliranin sa basura, baha at kabuhayan

** Mungkahi lamang ang mga nabanggit na isyu, gayunpaman, kung sakaling merong ibang isyu na gustong talakayin ang grupo na wala sa mga nabanggit ay maaari itong gawin. Ipagbigay-alam lamang agad sa propesor.

4. Kapag nakapili na ng isyung
tatalakayin ang grupo, gagawan ito
ng pamagat (para sa dokumentaryo)
na nakatatawag-pansin sa
manonood. Sumangguni sa guro para
sa bagay na ito, kung kinakailangan.
5. Sa pangunguna ng lider ng grupo ay
gagawa ng sulat para sa Kapitan ng
Barangay para humingi ng pahintulot
sa gagawing pananaliksik at
dokumentaryo sa lugar na
kinasasakupan nito.
6. Pagkatapos, gawin ang sulat para sa
Kapitan ng Barangay,ang apat na
kasapi ay gagawa ng kani-kanilang
mga itatanong kaugnay sa isyung
pinili. Sa sandaling matapos ang mga
tanong, isangguni ito sa guro upang
lalong mapagyaman.
7. Samantala, maghahanda rin ang
cameraman kung paano
pagagandahin ang pagkuha ng mga
shots sa interview tulad ng
paglalagay ng extra lightings at
sounds, mics.
8. Sa sandaling maiayos ang lahat ng
gagawin sa pananaliksik, pupunta na
ang grupo sa napiling barangay para
gawin ang pananaliksik at
dokumentaryo. Una muna sa
tanggapan ng Kapitan. Huwag
kalilimutang dalhin ang university I.D.
at sulat para sa kapitan.
9. Makabubuting tapusin ang pananaliksik at pagdodokumento sa loob ng isang araw para hindi na pabalik-balik. Iwasan ang labis na paggastos ng pera.
10. Ito ang magiging laman ng
dokumentary presentation:
10.1 Paghahayag ng lider sa isyu
10.2 Panayam o interview
10.3 Paglalagom at pagtatapos ng
lider
10.4 Closing credit: pagpapakilala sa
mga kasapi ng grupo at
pagpapasalamat sa mga
nakibahagi.
10. 5 Huwag kalimutang lagyan ng
subtitle ang presentasyon.
11. Pagkatapos ng panayam at
pagdodokumento, ang cameraman at
lider na ang bahalang mag edit at
magpaganda sa proyekto.
Tandaan: huwag ibabayad at
ipagawa sa kung saan ang
dokumentaryo.
12. Kapag tapos na ang editing:
panoorin muna ng grupo ang video
kung pwede nang isabmit sa guro sa
pamamagitan ng compact disk o
i-upload sa You Tube.
Tandaan: Kailangang malinaw ang
imahe, usapan at tunog/musika.

HANGAD KO ANG INYONG TAGUMPAY!